User login

Navigation

Global IMC Network

Την Παρασκευή θα πάω Πορεία με τον Αριστοτέλη

“Κι επειδή τελικός σκοπός του κράτους είναι ο καλός τρόπος ζωής των πολιτών, όλα αυτά συντείνουν σ' αυτόν. Μια πόλη είναι μια κοινότητα από οικογένειες και χωριά όπου όλοι ζουν μια ζωή τέλεια και αυτάρκη. Κι αυτό, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει να ζει κανείς ευτυχισμένα και ηθικά.

Σκοπός, λοιπόν, της πολιτικής κοινωνίας, δεν είναι η κοινή ζωή αλλά οι ωραίες πράξεις που εκδηλώνονται μέσα στα πλαίσιά της. ” (1)

Αριστοτέλη Πολιτικά 1280a39-1281a42

Αμφιβάλλω εάν ο νυν υπουργός Παιδείας ή/και οποιοσδήποτε άλλος υπουργός έχει διαβάσει ποτέ Αριστοτέλη. Είμαι βέβαιος ότι αν είχαν διαβάσει το κράτος μας δεν θα ήταν στα μαύρα του χάλια στα οποία βρίσκεται σήμερα. Πριν από δύο και πλέον χιλιετίες ο Αριστοτέλης άρθρωσε το θεμέλιο μίας πολιτικής κοινωνίας το οποίο μέχρι σήμερα αρνείται ο πωλητικός μας «εξορθολογισμός»:

Την αναζήτηση της ευτυχίας!

Σε αντίθεση με τους θλιβερούς πωλητικούς μας οι «Πατέρες» της αμερικανικής ανεξαρτησίας συμπεριέλαβαν την αναζήτηση της ευτυχίας μέσα στο θεμελιακό κείμενο που γέννησε τις ΗΠΑ. Προφανώς αυτοί είχαν διαβάσει Αριστοτέλη:

“Θεωρούμε τις πιο κάτω αλήθειες ως αυταπόδεικτες, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί ίσοι και ότι έχουν προικισθεί από τον Δημιουργό τους με ορισμένα αναφαίρετα Δικαιώματα, ανάμεσα στα οποία είναι η Ζωή, η Ελευθερία και η αναζήτηση Ευτυχίας». (2)

Και η Παιδεία; Πού πρέπει να στοχεύει η Παιδεία;

«Ότι λοιπόν υπάρχει παιδεία τις, κατά την οποίαν πρέπει να εκπαιδεύωνται τα τέκνα όχι διότι αποβλέπει εις την πρακτικήν σκοπιμότητα ή εις την αναγκαιότητα, αλλά διότι εμπρέπει εις ελευθέρους άνδρας και εις ευγένειαν ψυχής, είναι αποδεδειγμένον.» (3)

Αριστοτέλη Πολιτικά 1338a31-32

Είναι σαφές ότι ο νυν υπουργός Παιδείας δεν έχει διαβάσει Αριστοτέλη. Εάν το είχε πράξει είναι βέβαιο ότι δεν θα προέβαινε σε πράξεις οι οποίες αναιρούν την ιδιότητα του ως υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο υπουργός παρανομεί συνειδητά προσπαθώντας πραξικοπηματικά να επιβάλει επί του συνόλου της Παιδείας τις αυταρχικές του απόψεις περί «εξορθολογισμού» αγνοώντας τις υποδείξεις τόσο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όσο και του Γενικού Ελεγκτή.

Το άρθρο 76 του νόμου περί Εκπαιδευτιής Υπηρεσίας είναι ξεκάθαρο για αλλαγές που αφορούν εργάσιμες ώρες και αργίες:

"Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών Αντιπροσώπων.'Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών
Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ τίθενται εν Ισχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.'Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών Αντιπροσώπων τότε ούτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή ΰπ'αυτής καΐ τίθενται εν ισχύει
άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως." (4)

Αυτή ήταν και η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα σύμφωνα με την πρόσφατη επιστολή του Γενικού Ελεγκτή:

"Ειδικότερα απαντώντας στην επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος είχε προβάλει την άποψη ότι το θέμα δεν χρήζει οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης, ο Γενικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να είναιξεκάθαρη η δυνατότητα θέσπισης δευτερογενούς νομοθεσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως εξηγεί ο Γενικός Εισαγγελέας, ο νομοθέτης μπορεί να καθορίσει ποιός θα έχει την εξουσία θέσπισης αυτής της δευτερογενούς νομοθεσίας που μπορεί να είναι, είτε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού με διάταγμα, είτε το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονιστική Διοικητική Πράξη" (5)

Παρανομώντας ο υπουργός προσπαθεί να παρακάμψει τις νόμιμες διαδικασίες και να επιβάλει την δική του αντίληψη «εξορθολογισμού» η οποία βέβαια καμία σχέση δεν έχει με την Παιδεία, την αναζήτηση της ευτυχίας και την προαγωγή των αξιών της Ελευθερίας και της Ευγένειας της Ψυχής. Οι πράξεις του υπουργού καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Μία εμμονή με τον αυταρχισμό και την αλαζονεία. Ο «εξορθολογισμός» του είναι απλώς μία προσπάθεια να γλιτώσει χρήματα για να ξελασπώσει η κυβέρνηση από την κατάρρευση των μύθων που έχει πλάσει. Στον αξιακό κόσμο του υπουργού και της κυβέρνησης του «Τα Παιδιά μας είναι Αναλώσιμα Εξαρτήματα και Λογιστικές Πράξεις». (6) Αυτός ο «εξορθολογισμός» έχει ως στόχο το κλείσιμο τρυπών στην μαύρη οικονομική τρύπα που άνοιξε η διακυβέρνηση Αναστασιάδη, στην χρηματοδότηση κομμάτων και αθλητικών σωματείων, στην αγορά πολυτελών λιμουζινών και στην εργοδότηση μίας στρατιάς κομματικών στελεχών ως «συμβούλων» και αποσπασμένων κάθε είδους, συντηρώντας το πελατειακό κομματικό κράτος. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει με την Παιδεία.

Είναι για αυτούς τους λόγους που την Παρασκευή θα πορευθώ και εγώ μαζί με τους συναδέλφους μου ενάντια στον αυταρχισμό, την εξουσία και την εξαπάτηση που εκπροσωπεί ο νυν υπουργός "παιδείας" και η κυβέρνηση που τον στηρίζει. Θα έχω μαζί μου και τον Αριστοτέλη…

Υστερόγραφον: Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχω πρόβλημα αγαπητέ Γενικέ Ελεγκτή να αυξηθεί η εργασία μου κατά μια διδακτική περίοδο. Προϋπόθεση όμως για την συναίνεση μου είναι εκείνα τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για το καλό των παιδιών και του τόπου και όχι να ξοδευτούν για να απολαμβάνει το κλιματιστικό του ή/και να οδηγείται εντός πολυτελούς λιμουζίνας ο νυν υπουργός και το σινάφι του. Έχω επίσης αλλεργία στην αλαζονεία της εξουσίας που εκφράζεται ως "εξορθολογισμός". Είμαι βέβαιος ότι παρόμοια συναισθήματα διακατέχουν πολλούς από τους συναδέλφους μου.

Σόλων Αντάρτης ~ solon_antartis@yahoo.com
~~~~~~~~~~~~~

Πηγές
-------

1. Αριστοτέλη Πολιτικά Μετάφραση: Β. Μοσκόβης. 1989. Αριστοτέλους Πολιτικά. Ι–ΙΙ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
Από:
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=45&m=2

2. Μεταφρασθεν από:
«We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.»
Από:
http://www.ushistory.org/declaration/document/

3. Αριστοτέλη Πολιτικά Μετάφραση: Β. Μοσκόβης. 1989. Αριστοτέλους Πολιτικά. Ι–ΙΙ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
Από:
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=52

4. Από:
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1969_1_010.pdf

5. Ολόκληρη η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή εδώ:
http://www.paideia-news.com/content/files/95123761.pdf

6. Ποια Παιδεία: Τα Παιδιά μας είναι Αναλώσιμα Εξαρτήματα και Λογιστικές Πράξεις
http://cyprus.indymedia.org/node/5260

AttachmentSize
aristotelis.jpg7.08 KB

Comments

Newswire

Mon 28 May 2018

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire